BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW​

ZMIESZANYCH KOMUNALNYCH ORAZ ORGANICZNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

OPIS TECHNOLOGII

BioCom System jest innowacyjnym jednostopniowym systemem biologicznego przetwarzania odpadów (wsadu organicznego).

wykorzystującym jednorazowe, tunele foliowe wykonane z trójwarstwowej folii o wysokiej wytrzymałości dla prowadzenia procesu tlenowego, biologicznego przetwarzania materiału organicznego.

Rozwiązania innowacyjne zastosowane w Bio-Com System:

A. System dwustopniowego napowietrzania 

B. BioComSoft – program sterująco-archiwizujący

C. HAFbio filtr mineralno-biologioczny

Bio-Com System:

1. Jest przyjazny dla środowiska

2. Bardzo skutecznie przetwarza odpady organiczne

3. Jest relatywnie tani zarówno pod kątem kosztu zakupu jak i w eksploatacji

4. Zajmuje stosunkowo niewielki obszar

EKSPLOATACJA Bio-Com system

A. PRZYGOTOWANIE WSADU 

Bez względu na stosowaną technologię przetwarzania tlenowego jednym z najważniejszych zadań jest właściwe przygotowanie wsadu, zapewniające:

  1. Obecność mikroorganizmów (odpady powinny być świeże lub zaszczepione)

  2. Rozdrobnienie wsadu

  3. Proporcje węgla organicznego do azotu (C/N ok. 30)

  4. Porowatość umożliwiającą napowietrzenie

  5. Wilgotność na poziomie ok. 50%

B. NAPEŁNIANIE RĘKAWA

Maszyna do napełniania rękawów GreenBagger włoskiej firmy Apiesse

Maszyna do napełniania rękawów RotoCom włoskiej firmy Apiesse

C. ZAMKNIĘCIE RĘKAWA I ROZMIESZCZENIE SOND TEMPERATUROWYCH

D. USTAWIENIE I WŁĄCZENIE AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA NADMUCHEM POWIETRZA

E. MONITORING PRZEBIEGU PROCESU KOMPOSTOWANIA

Status pracy i aktualne parametry

Historia odczytów temperatury

Okresowy pomiar zawartości tlenu w powietrzu procesowym

F. ARCHIWIZACJA ODCZYTÓW

W skład Bio-Com System wchodzi program komputerowy, którego zadaniem jest między innymi archiwizowanie odczytów temperatury procesu oraz innych parametrów dotyczących wsadu.
Częstotliwość odczytów oraz ich uśrednianie podlega konfiguracji przez dostawcę programu, podobnie jak format i zawartość raportu.

Raport może być dokumentem potwierdzającym np. higienizację wsadu.

G. DOJRZAŁOŚĆ KOMPOSTU – STABILNOŚĆ PRODUKTU KOŃCOWEGO

H. OPRÓŻNIENIE STANOWISKA

I. PRZESIEWANIE SUROWEGO KOMPOSTU

J. KONSERWACJA SYSTEMU

1. Czyszczenia / mycia maszyny 
2. Wymiany olejów (wg instrukcji)
3. Okresowej kontroli obwodów elektrycznych
4. Kontroli stopnia zużycia złoża filtrującego w HAFbio

WERYFIKACJA ETV Bio-Com System

Wielki krok naprzód: program pilotażowy

weryfikacji

technologii

środowiskowych

Unii Europejskiej

ETV

Celem programu ETV jest dostarczenie rzetelnych danych potwierdzających naukową wiarygodność i skuteczność innowacyjnych technologii środowiskowych. Procedura weryfikacji ETV kończy się wydaniem świadectwa weryfikacji — dokumentu potwierdzającego parametry działania technologii

Jedną z korzyści płynących z weryfikacji ETV są ułatwienia w uzyskiwaniu od służb administracji publicznej zezwoleń lub zatwierdzeń związanych z nowymi instalacjami.

Ministerstwo Klimatu – https://www.gov.pl/web/klimat/etv

Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification) to system wspierający komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych, który polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu, że deklaracja wytwórcy technologii dotycząca jej efektu działania i korzyści z jej zastosowania jest rzetelna, kompletna i oparta na wiarygodnych wynikach badań.

ETV weryfikuje innowacyjność rozwiązania w kontekście uzyskiwanego efektu ekologicznego technologii z perspektywy jej cyklu życia, tzn. technologia jest innowacyjna, gdy stanowi nowość pod względem:

  • sposobu zaprojektowania/konstrukcji

  • surowców/ materiałów koniecznych do jej wytworzenia

  • sposobu wytworzenia/procesu produkcji

  • eksploatacji

  • możliwości recyklingu/końcowego unieszkodliwienia. ……. „

Bio-Com System – wyniki

SELMA firma z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Projektujemy i dostarczamy dedykowane urządzenia i systemy Bio-Com.

Nasze technologie wspomagają optymalne użycie zasobów w sposób przyjazny dla środowiska.

SELMA

Dane Adresowe