BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW​

ZMIESZANYCH KOMUNALNYCH ORAZ ORGANICZNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

OPIS TECHNOLOGII

BioCom System jest innowacyjnym jednostopniowym systemem biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów (wsadu organicznego) zgodnym z dokumentem referencyjnym EC „BAT for Waste Treatment Industries z sierpnia 2006 roku” wykorzystującym jednorazowe, tunele foliowe wykonane z trójwarstwowej folii o wysokiej wytrzymałości dla prowadzenia procesu tlenowego, biologicznego przetwarzania materiału organicznego.

System został zweryfikowany w ramach pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej EU ETV

SELMA jest producentem systemu kompostowania odpadów Bio-Com System (BCS) to technologia oparta na zastosowaniu taniego, jednorazowego, zamkniętego zasobnika z INNOWACYJNYM systemem napowietrzania, oraz możliwością sterowania procesem zachodzącym w masie wsadu kompostowego. Zasobnikiem jest podłużny polietylenowy tunel o średnicy 3,0 m i długości 25 do 70 m. System ten może być wykorzystywany jako 1 stopniowy proces przetwarzania odpadów lub jako zamknięcie drugiego etapu w procesie 2 stopniowym.

Główne zalety systemu:

– ochrona przed uciążliwością (zamknięcie procesu)

– skuteczna higienizacja wsadu (skala temperaturowa)

– zapewnienie optymalnych warunków (skuteczne napowietrzanie i recyrkulacja wody)

– monitorowanie przebiegu procesu (wykres i okienka)

– automatyczne sterowanie (ustawienia)

POJEMNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

Wydajność instalacji i jej wielkość zależy od:

1. pojemności bioreaktorów
Rękaw foliowy o średnicy 3,00 m i długości 60 m posiada pojemność ok. 400 m3 co przy kompostowaniu wsadu zawierającego rozdrobnioną frakcję odpadów organicznych o gęstości nasypowej ok. 400 kg/m3 prze kłada się na 160 Mg.

2. rocznej liczby cykli
Długość cyklu kompostowania zależy z kolei od wielu czynników w tym przede wszystkim od: i) właściwego przygotowania wsadu,
ii) rodzaju mikroorganizmów
Iii) wymaganego poziomu dojrzałości (stabilności)

Liczba cykli i sprawa dojrzałości (wykres dojrzałości)

Zazwyczaj długość cyklu wynosi od 4-6 tygodni. Skrócenie cyklu jest możliwe przy większym rozdrobnieniu wsadu i/ lub zaszczepianiu wsadu specjalnymi kulturami mikroorganizmów a także przez przeniesienie ostatniej fazy dojrze- wania na otwartą pryzmę np. na 2 tygodnie.

Skuteczność pomierzona podczas weryfikacji

Roczna liczba cykli 4-ro tygodniowych wynosi 13 a 6-cio tygodniowych 8,6 co się przekłada na wydajność instalacji z 16-toma stanowiskami pomiędzy:

160 Mg x 16 stanowisk x 8,6 cykli = 22 016 Mg/rok a 160 Mg x 16 stanowisk x 13 cykli = 33 280 Mg/rok

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

Bioreaktor

Bioreaktorem w systemie Bio-Com jest szcelnie zamknięty tunel foliowy wykonany z trójwarstwowej, bardzo wytrzymałej folii polietylenowej o podwyższonej odporności na promieniowanie UV. Rękaw foliowy (zwany też tunelem) izoluje stabilizowany wsad przed niekorzystnym działaniem opadów atmosferycznych, wiatru, owadów, gryzoni, ptaków i innych zwierząt. Tworząc barierę z otoczeniem zapewnia łatwiejsze sterowanie procesem biostabilizacji. Dodatkowo, w sytuacji przypadkowego uszkodzenia, przerwania folii, perforację w łatwy sposób można uszczelnić zaklejając ją łatą z polietylenu lub zakładając płytkę uszczelniającą.

Jednorazowy, tunel foliowy wykonany z trójwarstwowej folii o wysokiej wytrzymałości wyposażony w ścianę przed- nią wykonaną ze stali i ocynkowaną z jednej strony oraz w klamrę zaciskową z drugiej.

Maszyny do napełniania bioreaktorów

Uprzednio przygotowany i rozdrobniony wsad, jest ładowany do rękawa przy pomocy przeznaczonej do tego celu prasy liniowej lub ślimakowej.

Green Bagger CT300FL – wysokowydajna prasa liniowa umożliwiająca szybki i dokładny załadunek odpadów do bioreaktora. Podczas załadunku maszyna rozkłada we wsadzie trzy rurociągi obiegu powietrza wewnątrz reaktora

Roto-Com – wydajna prasa prasa ślimakowa która dodatkowo miesza ładowany wsad. Podobnie jak Green Bagger podczas załadunku bioreaktora instaluje we wsadzie trzy rurociągi obiegu powietrza wewnątrz reaktora.

System napowietrzania
Wymuszony, dwustopniowy: dynamiczny polegający na nadmuchu powietrza przez dwie rury perforowane rozmieszczone na całej długości reaktora w dolnej jego części oraz sta- tyczny polegający na saturacji wsadu pod wpływem nadciśnienia utrzymywanego przez zadany czas.

Dane techniczne dmuchawy
Moc: 4,0 kW
Prędkość obrotowa: 2900 obr/min
Prąd znamionowy: 7,5 A
Napięcie zasilania: 400 V Δ
Wydajność maksymalna: 6100 m3/h Masa: 56 kg
Średnie ciśnienie akustyczne – 90 dB(A)

Napowietrzanie:
dynamiczne – poprzez przepływ powietrza dostarczanego za pośrednictwem dwóch perforowanych rur biegnących przez całą długość rękawa.

statyczne – poprzez nasączanie wsadu powietrzem w wyniku powstałego ciśnienia we wnętrzu rękawa po każdorazowym cyklu nadmuchu

Pomiędzy cyklicznymi fazami nadmuchu mikroorganizmy wykorzystują dostarczony tlen

System odprowadzenia powietrza procesowego

Odprowadzenie powietrza procesowego odbywa się pod wpływem ciśnienia wytwarzanego podczas nadmuchu poprzez rurę perforowaną ułożoną wewnątrz reaktora na całej jego długości, rurę łączącą z kolektorem wyposażoną w klapę zwrotną, kolektor powietrza procesowego oraz filtr biologiczno-mineralny.

Powietrze poprocesowe jest zbierane przez rurę perforowaną o średnicy 110mm, zlokalizowaną w górnej części reaktora na całej jego długości. Następnie zostaje odprowadzone poprzez kolektor w ścianie czołowej rurą do biofiltra HAF–bio, w którym zostaje oczyszczone z substancji pylnych, lotnych oraz pozbawione odoru.

EKSPLOATACJA

SELMA jest producentem systemu kompostowania odpadów Bio-Com System (BCS) to technologia oparta na zastosowaniu taniego, jednorazowego, zamkniętego zasobnika z INNOWACYJNYM systemem napowietrzania, oraz możliwością sterowania procesem zachodzącym w masie wsadu kompostowego. Zasobnikiem jest podłużny polietylenowy tunel o średnicy 3,0 m i długości 25 do 70 m. System ten może być wykorzystywany jako 1 stopniowy proces przetwarzania odpadów lub jako zamknięcie drugiego etapu w procesie 2 stopniowym.

Napełnianie rękawa

Samobieżna maszyna GreenBagger FL300 służy do napełniania rękawów foliowych o średnicy 300 cm z równo- czesnym układaniem dwóch dolnych rur napowietrzających oraz jednej górnej rury odprowadzającej powietrze pro- cesowe. Cechami charakterystycznymi maszyny jest możliwość napełniania jej od przodu co pozwala na pracę po- między stanowiskami oraz system zdalnego sterowania przy pomocy pilota umożliwiający sterowanie pracą maszy- ny przez operatora ładowarki. Zdalnie sterowane są funkcje robocze jak również jezdne – jazda oraz skręcanie kół.

Napowietrzanie

dynamiczne – poprzez przepływ powietrza dostarczanego za pośrednictwem dwóch perforowanych rur biegnących przez całą długość rękawa.


statyczne – poprzez nasączanie wsadu powietrzem w wyniku powstałego ciśnienia we wnętrzu rękawa po każdorazowym cyklu nadmuchu.


Pomiędzy cyklicznymi fazami nadmuchu mikroorganizmy wykorzystują dostarczony tlen

Automatyczne sterowanie

Panel dotykowy instalowany w szafie sterującej umożliwiający zarządzanie oraz podgląd stanu procesów.

Obsługiwany za pomocą przyjaznego interfejsu graficznego.
Umożliwia ustawianie parametrów procesu oddzielnie dla każdego tunelu.
Funkcja edycji parametrów procesu może być zabezpieczona kodem PIN w celu ograniczenia i kontroli dostępu.

System sterowania napowietrzaniem
Automatyczny, zgodnie z wstępnie ustawionymi parame- trami cyklu takimi jak: czas nadmuchu, czas przerwy, ci- śnienie maksymalne wewnątrz reaktora.

Umożliwia podgląd bieżącego stanu procesów oraz kontrolę poprawności działania wszystkich elementów systemu.
Umożliwia podgląd historii pomiarów temperatury (wykres).

System re-cyrkulacji wody procesowej

Woda procesowa w Bio-Com System jest wydzielana w następujących etapach:

1) na początku cyklu – grawitacyjnie i w razie nadmiaru powinna zostać spuszczona do zbiornika,

2) podczas procesu przez parowanie i unoszenie wraz z powietrzem do powierzchni folii reaktora gdzie się skrapla i opada na wsad,

3) podczas procesu przez parowanie i unoszenie wraz z powietrzem procesowym do rurociągów systemu powietrza procesowego częściowo skraplając się wewnątrz reaktora a częściowo na zewnątrz spływając do studzienki kolektora.

Bioreaktory foliowe są zamknięte i nie powinno być grawitacyjnych odcieków na zewnątrz. Na placu jednak może się pojawić zanieczyszczona woda pochodząca z procesu przygotowania wsadu np. jego dodatkowego uwodnienia przed załadunkiem do rękawa czy też wód opadowych zmieszanych z resztkami wsadu pozostałego po operacji załadunku (rozsypanego). Dlatego plac kompostowni powinien być izolowany i wyposażony w odprowadzenie wody do zamkniętego zbiornika o odpowiedniej pojemności.

Wielkość zbiornika dla zanieczyszczonej wody powinna być obliczona z uwzględnieniem:

– wielkości opadów

– Powierzchni placu

– Częstotliwości wywozu

Schemat obiegu wody w instalacji Bio-Com System:

Zakończenie procesu i opróżnianie stanowiska

ARCHIWIZACJA

Archiwizacja – generowanie raportów

System pomiaru i archiwizacji parametrów
Pomiaru parametrów pracy systemu dokonuje się poprzez zestaw bezprzewodowych termometrów z pomiarem dwupunktowym każdy.

Bardziej dokładne ustawienia cyklu napowietrzania można uzyskać poprzez uwzględnienie pomiarów zawartości tlenu w powietrzu procesowym. Pomiaru takiego można dokonać przy pomocy ręcznego miernika

WERYFIKACJA ETV Bio-Com System

Opis programu weryfikacji

Jako piąta w programie EU ETV a pierwsza w swojej kategorii zweryfikowana technologia przetwarzania odpadów.

Technologia biologicznego przetwarzania odpadów została zweryfikowana w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej

System Bio-Com to techinologia do kompostowania zmieszanych odpadów koomunalnych, umoziiwiająca zmniejszenie objetości i biodegradowalności odpadów przed ich składowaniem, zgodnie z wymaganiami dyrektywy ws. składowania odpadów.

Instalacja ma konstrukcję modułową, która pozwala na łatwe przystosowanie w przypadku zmian przychodzącego strumienia odpadów.

Ilustracja wyników:

Ten schemat ilustruje proces przetwarzania w systemie BIO-Com, oraz towarzyszące im emisje. 

Raport do pobrania

SELMA firma z rozwiązaniem.

Projektujemy i dostarczamy dedykowane urządzenia i systemy Bio-Com.

Nasze technologie wspomagają optymalne użycie zasobów w sposób przyjazny dla środowiska.

SELMA

Dane Adresowe