BIOLOGICZNE PRZETWARZANIE ODPADÓW​

ZMIESZANYCH KOMUNALNYCH ORAZ ORGANICZNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

OPIS TECHNOLOGII

BioCom System jest innowacyjnym jednostopniowym systemem biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów (wsadu organicznego).System ten może być wykorzystywany jako  zamknięty jednostopniowy proces przetwarzania odpadów lub jako zamknięcie drugiego etapu w procesie dwustopniowym.
Bioreaktorami są jednorazowe, tunele foliowe wykonane z trójwarstwowej folii o wysokiej wytrzymałości.
System napowietrzania – wymuszony, dwustopniowy: dynamiczny polegający na nadmuchu powietrza oraz statyczny polegający na saturacji wsadu pod wpływem nadciśnienia utrzymywanego przez zadany czas.
Odprowadzenie powietrza procesowego odbywa się pod wpływem ciśnienia wytwarzanego podczas nadmuchu poprzez kolektor oraz filtr biologiczno-mineralny. 
System sterowania napowietrzaniem – automatyczny, zgodnie z wstępnie ustawionymi parame-trami cyklu. 
System pomiaru i archiwizacji odczytów parametrów pracy systemu dokonuje się po-przez zestaw bezprzewodowych termometrów.
System ten może być wykorzystywany jako jedno-stopniowy proces przetwarzania odpadów lub jako zamknięcie drugiego etapu w procesie dwu-stopniowym. 
 Skuteczność oraz efektywność systemu a także jego uciążliwość dla środowiska zostały zweryfikowane w ramach pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej EU ETV

Główne zalety systemu:

zamknięcie całego procesu przetwarzania

skuteczna higienizacja wsadu

skuteczne napowietrzanie i recyrkulacja wody

monitorowanie przebiegu procesu

automatyczne sterowanie

POJEMNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

Pojemność i wydajność instalacji:
Pojemność instalacji Bio-Com System jest praktycznie ograniczona względami logistycznymi a nie technologicznymi. Każdy rękaw stanowi niezależny moduł o pojemności do 400 m3. Cała instalacja to wielokrotność modułów.
Obok przykładowo pokazany jest plac z 16 stanowiskami (modułami), którego pojemność bioreaktorów wynosi 6400 m3. Możliwa jest budowa instalacji o większej liczbie stanowisk i odpowiednio większej przepustowości.
Pokazana przykładowo instalacja (16 stanowisk) może przetworzyć rocznie:
 1. W trybie stabilizacji odpadów organicznych – ok 65 000 m3 wsadu
 2. W trybie kompostowania – ok. 40 000 m3 wsadu
Skuteczność technologii
Skuteczność technologii można sprowadzić do:
1. Efektywności napowietrzania
Technologię Bio-Com System wyróżnia jeden z najskuteczniejszych systemów napowietrzania.
Skuteczność pomierzona podczas weryfikacji:
Roczna liczba cykli 4-ro tygodniowych wynosi 13 a 6-cio tygodniowych 8,6 co się przekłada na wydajność instalacji z 16-toma stanowiskami pomiędzy:
160 Mg x 16 stanowisk x 8,6 cykli = 22 016 Mg/rok a 160 Mg x 16 stanowisk x 13 cykli = 33 280 Mg/rok
2. Zdolności do utrzymania niezbędnej wilgotności wsadu.
W technologii Bio-Com System następuje częściowa recyrkulacja wody wewnątrz bioreaktora.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

Bioreaktor

To jednorazowe, tunele foliowe wykonane z trójwarstwowej folii o wysokiej wytrzymałości  wyposażone w ścianę przednią wykonaną ze stali i ocynkowaną z jednej strony oraz w klamrę zaciskową z drugiej.

Maszyny do napełniania rękawów (bioreaktorów)

1. GreenBagger – samobieżna maszyna GreenBagger FL produkcji włoskiej firmy Apiesse służy do napełniania rękawów foliowych o średnicy do 300 cm, za pośrednictwem ścianki przemieszczanej wewnątrz komory z równoczesnym układaniem wewnątrz rękawa dwóch lub trzech rur. Maszynę można ładować od czoła czyli w osi jej przemieszczania się co pozwala na pracę pomiędzy stanowiskami. GB jest wyposażony w system zdalnego sterowania przy pomocy pilota umożliwiający sterowanie pracą maszyny przez operatora ładowarki. Zdalnie mogą być sterowane również funkcje jezdne – przemieszczanie maszyny oraz skręcanie kół w maszynach, które zostały odpowiednio wyposażone.

2. RotoCom – samobieżna maszyna RotoCom produkcji włoskiej firmy Apiesse służy do napełniania rękawów foliowych o średnicy do 300 cm, za pośrednictwem jednego lub dwóch ślimacznic z równoczesnym układaniem wewnątrz rękawa dwóch lub trzech rur. Maszynę można ładować od czoła czyli w osi jej przemieszczania się co pozwala na pracę pomiędzy stanowiskami. RC jest wyposażony w system zdalnego sterowania przy pomocy pilota umożliwiający sterowanie pracą maszyny przez operatora ładowarki. Zdalnie mogą być sterowane również funkcje jezdne – przemieszczanie maszyny oraz skręcanie kół w maszynach, które zostały odpowiednio wyposażone. 

System napowietrzania wsadu

Wymuszony, dwustopniowy: dynamiczny polegający na nadmuchu powietrza przez dwie rury perforowane rozmieszczone na całej długości reaktora w dolnej jego części oraz statyczny polegający na saturacji wsadu pod wpływem nadciśnienia utrzymywanego przez zadany czas.

System odprowadzenia powietrza procesowego

Odprowadzenie powietrza procesowego odbywa się pod wpływem ciśnienia wytwarzanego podczas nadmuchu poprzez rurę perforowaną ułożoną wewnątrz reaktora na całej jego długości, rurę łączącą z kolektorem wyposażoną w klapę zwrotną, kolektor powietrza procesowego oraz filtr biologiczno-mineralny.

System recyrkulacji wody

Woda procesowa w Bio-Com System jest wydzielana w następujących etapach:

i) na początku cyklu – grawitacyjnie i w razie nadmiaru powinna zostać spuszczona do zbiornika,

ii) podczas procesu przez parowanie i unoszenie wraz z powietrzem do powierzchni folii reaktora gdzie się skrapla i opada na wsad, iii) podczas procesu przez parowanie i unoszenie wraz z powietrzem procesowym do rurociągów systemu powietrza procesowego częściowo skraplając się wewnątrz reaktora a częściowo na zewnątrz spływając do studzienki kolektora.

Bioreaktory foliowe są zamknięte i nie powinno być grawitacyjnych odcieków na zewnątrz. Na placu jednak może się pojawić zanieczyszczona woda pochodząca z procesu przygotowania wsadu np. jego dodatkowego uwodnienia przed załadunkiem do rękawa czy też wód opadowych zmieszanych z resztkami wsadu pozostałego po operacji załadunku (rozsypanego). Dlatego plac kompostowni powinien być izolowany i wyposażony w odprowadzenie wody do zamkniętego zbiornika o odpowiedniej pojemności.

Wielkość zbiornika dla dla zanieczyszczonej wody powinna być obliczona z uwzględnieniem:

wielkości opadów

Powierzchni placu

Częstotliwości wywozu

System sterowania pracą dmuchaw napowietrzających

Elektryczne dmuchawy znajdują się na każdym stanowisku instalacji. Silniki dmuchaw są zasilane prądem elektrycznym trójfazowym o częstotliwości modulowanej przez przemienniki częstotliwości. Przemienniki częstotliwości, zabezpieczenia i styczniki a także system automatycznego sterowania znajdują się w szafie elektrycznej ustawionej w zamkniętym pomieszczeniu np. w sterowni.

Automatyczne sterowanie następuje zgodnie z wstępnie ustawionymi parametrami cyklu takimi jak: czas nadmuchu, czas przerwy, ciśnienie maksymalne wewnątrz reaktora.

System sterowania pracą dmuchaw napowietrzających

Pomiaru parametrów pracy systemu dokonuje się poprzez zestaw bezprzewodowych termometrów z pomiarem dwupunktowym każdy. Aktualne wyniki odczytów są wyświetlane na ekranie monitora.

EKSPLOATACJA Bio-Com System to:

A. Przygotowanie wsadu

Bez względu na stosowaną technologię przetwarzania tlenowego jednym z najważniejszych zadań jest właściwe przygotowanie wsadu, zapewniające:

 1. Obecność mikroorganizmów (odpady powinny być świeże lub zaszczepione)

 2. Rozdrobnienie wsadu

 3. Proporcje węgla organicznego do azotu (C/N ok. 30)

 4. Porowatość umożliwiającą napowietrzenie

 5. Wilgotność na poziomie ok. 50%

B. Napełnienie i zamknięcie rękawa

C. Rozmieszczenie sond temperaturowych

D. Ustawienie i włączenie automatycznego sterowania

E. Włączenie systemu nadmuchu (napowietrzania)

E. Monitoring przebiegu procesu

Status pracy i aktualne parametry

Historia odczytów temperatury

Okresowy pomiar zawartości tlenu w powietrzu procesowym

F. Konserwacja systemu – sprowadza się do:
1. Czyszczenia / mycia maszyny 
2. Wymiany olejów (wg instrukcji)
3. Okresowej kontroli obwodów elektrycznych
4. Kontroli stopnia zużycia złoża filtrującego w HAFbio

ARCHIWIZACJA I GENEROWANIE RAPORTÓW

Archiwizacja odczytów

W skład Bio-Com System wchodzi program komputerowy, którego zadaniem jest między innymi archiwizowanie odczytów temperatury procesu oraz innych parametrów dotyczących wsadu.
Częstotliwość odczytów oraz ich uśrednianie podlega ustawieniom przez dostawcę programu.
Podobnie format i zawartość raportu jest przedmiotem konfiguracji.
Raport może być dokumentem potwierdzającym np. higienizację wsadu.

WERYFIKACJA ETV Bio-Com System

A. O projekcie

Celem programu ETV jest dostarczenie rzetelnych danych potwierdzających naukową wiarygodność i skuteczność innowacyjnych technologii środowiskowych. Procedura weryfikacji ETV kończy się wydaniem świadectwa weryfikacji — dokumentu potwierdzającego parametry działania technologii oraz pozwalającego na wyróżnienie technologii spośród technologii konkurencyjnych.

Świadectwo weryfikacji ETV to ocena parametrów działania nowej technologii przeprowadzona przez niezależną stronę trzecią. Takie podejście pozwala ograniczyć ryzyko potencjalnie ponoszone przez klientów, jak i inwestorów. Dzięki programowi użytkownicy będą mogli porównywać technologie i wybierać rozwiązania najodpowiedniejsze dla ich potrzeb.

Jedną z korzyści płynących z weryfikacji ETV są ułatwienia w uzyskiwaniu od służb administracji publicznej zezwoleń lub zatwierdzeń związanych z nowymi instalacjami.

Ministerstwo Klimatu

„ …….

Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV – Environmental Technology Verification) to system wspierający komercjalizację i upowszechnianie innowacyjnych technologii środowiskowych, który polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu, że deklaracja wytwórcy technologii dotycząca jej efektu działania i korzyści z jej zastosowania jest rzetelna, kompletna i oparta na wiarygodnych wynikach badań.

ETV weryfikuje innowacyjność rozwiązania w kontekście uzyskiwanego efektu ekologicznego technologii z perspektywy jej cyklu życia, tzn. technologia jest innowacyjna, gdy stanowi nowość pod względem:

 • sposobu zaprojektowania/konstrukcji

 • surowców/ materiałów koniecznych do jej wytworzenia

 • sposobu wytworzenia/procesu produkcji

 • eksploatacji

 • możliwości recyklingu/końcowego unieszkodliwienia. ……. „

https://www.gov.pl/web/klimat/polskie-technologie-ze-swiadectwem-weryfikacji-etv

https://www.gov.pl/web/klimat/korzysci-z-etv

https://www.gov.pl/web/klimat/etv

 

B. Wyniki

C. Do pobrania – świadectwo weryfikacji –

SELMA firma z rozwiązaniem.

Projektujemy i dostarczamy dedykowane urządzenia i systemy Bio-Com.

Nasze technologie wspomagają optymalne użycie zasobów w sposób przyjazny dla środowiska.

SELMA

Dane Adresowe